Available courses

                                                                                                          PËRMBLEDHJE

Sigurimi i njohurive më të domosdoshme mbi funksionimin e Bashkimit Europian ,mbi punën që ai kryen mbi veprimtarinë  e organeve te tij.Njohja e studentëve me proceset e Stabilizim Asocimit të cilat po ndjek vëndi ynë ,kush janë të mirat që I ofron Bashkimi Europian vëndeve të tij , çfarë I ofron vëndit tonë si dhe kriteret, kushtet që duhet të plotësojë cdo antar dhe shtet aspirant për të qëne pjesë e kësaj bashkësie . Me njohuritë e fituara nga kjo disiplinë si do ti përgjigjen Punonjësit Social pyetjes se a jemi gati për anëtaresim në Bashkimin Europian ,sa afër dhe larg Europës kemi qënë dhe jemi .Si duhet të sillemi ne perballë bashkësisë Ndërkombetare si vënd aspirant për të qënë pjesë e kësaj Bashkësie të madhe .Si do ju përgjigjen pyetjeve të ndërtimit historik të marrëdhënjeve të vëndit tonë me Europën dhe si Europa ka kaluar në histori.Një ndër synimet kryesore të kësaj disipline është të përgatisë punonjësit social për hedhjen e koncepteve të bashkëjetesës në komunitetin e madh Europian, të zgjidhjes së problemeve të perbashkëta në këtë bashkëjetesë ,të ndërtimit të marrëdhënieve me botën perëndimore si dhe të përballjes së problemeve që dalin përpara .Sa mundësi pozitive i ofron Komuniteti Europian vëndeve anëtare dhe cfarë ofrojnë këto vënde për këtë bashkëpunim .A mundet vëndi ynë të eci përkrah vëndeve të Europës si i barabartë .Kush janë vëndet të cilat ecin paralelisht me Shqiperinë në këtë rrugë dhe si po i plotësojnë ato kushtet e vëna nga Europa.Si funksionojnë Politikat Sociale brënda BE dhe sa kanë ndikuar ato në vendin tonë.

 

PËRMBLEDHJE 

Synimi kryesor i kësaj disipline është sigurimi i njohurive më të domosdoshme mbi funksinimin e shtetit e pikërisht ky qëllim e thellon njohjen që percjell duke e shtrirë problemin e funksionimit të shtetit që në krijimin e tij .Sa I hershëm është shteti, si ka rrjedhur në kohë zhvillimi graduali tij, si është përshtatur ai historisë së vendit dhe si është shndërruar prej një figure të vetme njerëzore në momente të caktuara historike. Duke kuptuar mënyrën e funksionimit të institucioneve mund të jemi më në kontakt me ndryshimet ligjore të kryera në favor të shtresave të ndryshme sociale dhe si mund të këshillohen këto shtresa nga këta punonjës për zgjidhjen e problemeve të ndryshme juridike. Kujt mund ti drejtohen për ndjekjen në menyrë ligjore të problemit. Duke qënë se në  legjislacion punonjësi social ka nje rol shumë të rëndësishëm në marrjen e vendimeve ligore duhet patjetër që ai të njihet në mënyre të përgjithshme me njohuritë e fituara. Nga kjo disiplinë punonjësi social do të bëhet më i pranishëm në problemet që do të ndjeki në problematikat që do të mbrojë. Me njohuritë e fituara punonjësi social mund të propozojë ndryshime legjislacione në favor të shtresave të ndryshme sociale. Mund të kërkojë krijimin e ligjeve për shtresa të ndryshme sociale, si dhe mund të dalë në përfundime korekte përsa i përket mendimeve të tij në procese të ndryshme gjyqësore. 


PËRMBLEDHJE
 Trajtimi i lëndës “Politika Sociale” është një domosdoshmëri për profesionistët  e ardhshëm të cilët dhe edukohen pranë departamentit të shkencave sociale. Ofron një historik të zhvillimit të disiplinës dhe disa prej fushave kryesore të studimit. Prezanton dhe shpjegon konceptet bazë dhe metodat e përdorura në punën sociale.Kjo lëndë është mbështetur në informacione dhe njohuri mbi zhvillimet e politikave sociale, në botë dhe sigursht në Shqipëri. Studentët e vitit të dytë, të cilët frekuentojnë këtë lëndë do të njihen më konceptet bazë dhe të politikave sociale. Studenti në fund të lëndës do të mësojë se si një profesionist duhet të ketë njohuri dhe të vendosë në praktikë

PËRMBLEDHJE 

Lënda synon të pajisë, studentët me bazat e kërkimit shkencor në fushën e shkencave sociale duke i njohur ata me konceptet bazë, metodat, teknikat dhe mjetet e nevojshme për hartimin dhe zbatimin e një projekti kërkimor.Lënda synon të zgjojë interesin e studentëve të shkencave sociale mbi kërkimin shkencor. Të ndërgjegjësojë studentët për rëndësinë e kërkimit në shkencat sociale. Njohja e studentëve me konceptet, hapat, teknikat dhe instrumentat që përdoren në kërkimin shkencor. Aftësimi i studentëve për të realizuar një projekt kërkimor sipas të gjitha hapave të kërkimit shkencor.Në përfundim të këtij kursi studentët duhet të jenë të aftë për të siguruar një ecuri të suksesshme të kalimit nga njëra etapë kërkimore në tjetrën gjatë angazhimeve në punimet e tyre të pavarura në të ardhmen.  


RMBLEDHJE 

Lënda synon të pajisë, studentët me bazat e kërkimit shkencor në fushën e shkencave sociale, duke i njohur ata me konceptet bazë, metodat, teknikat dhe mjetet e nevojshme për hartimin dhe zbatimin e një projekti kërkimor.Lënda synon të zgjojë interesin e studentëve të shkencave sociale mbi kërkimin shkencor. Të ndërgjegjësojë studentët për rëndësinë e kërkimit në shkencat sociale. Njohja e studentëve me konceptet, hapat, teknikat dhe instrumentat që përdoren në kërkimin shkencor. Aftësimi i studentëve për të realizuar një projekt kërkimor  sipas të gjitha hapave të kërkimit shkencor.Në përfundim të këtij kursi studentët duhet të jenë të aftë për të siguruar një ecuri të suksesshme të kalimit nga njëra etapë kërkimore në tjetrën gjatë angazhimeve në punimet e tyre të pavarura në të ardhmen.  


                                                                                           PËRMBLEDHJE 

Në përfundim të disiplinës do të arrihet:

-Të ofrojë një mbështetje dhe udhëzues praktik për studentët.

-Zhvillimin e shprehive të komunikimit dhe shprehive të tjera praktike.

-Të zhvillohet një perspektivë më e gjërë e dinamikës së këshillimit në punën sociale.

-Të kuptohet ndikimi i kulturës dhe i besimeve në procesin e këshillimit.

-Të jenë të aftë që të prezantojnë rezultatet e tyre qartë dhe interesante për të tjeret.

-Të zhvillohet një perspektive më e gjëre e dinamikes së familjes dhe këshillimit. 

-Të kuptohet ndikimi i kulturës dhe besimeve në procesin e këshillimit ose ndërhyrjes.                                                                                                 PËRMBLEDHJE 

Në përfundim të disiplinës do të arrihet:

- Sigurimi I njohurive mbi familjen dhe problemet e ndryshme të familjes. Të jenë të aftë që individualisht të formulojnë dhe të shpjegojnë problemet e ndryshme sociale.

-Të jenë të aftë që të zgjedhin metodën e përshtatshme teorike dhe empirike për të analizuar këtë problem.

-Të jenë të aftë që të prezantojnë arritjet e tyre në mënyrë verbale, jo verbale nëpermjet medias së shkruar dhe asaj vizive .

-Të jenë të aftë që të prezantojnë rezultatet e tyre qartë dhe interesante për të tjeret.

-Të zhvillohet një perspektivë më e gjëre e dinamikes së familjes dhe këshillimit. Të kuptohet ndikimi I kulturës dhe besimeve në procesin e këshillimit ose ndërhyrjes.

- pajisë studentët me konceptet bashkohore dhe njohuri mbi fushat e aplikimit të punës sociale.


                                                                                                                  PËRMBLEDHJE  

Lënda Puna me Projektet paraqet një rëndësi të veçantë për studentët nisur nga fakti që projektet fokusohen në problemet prioritare të shoqërisë duke sjellë një impakt të rëndësishëm në rritjen ekonomike dhe zhvillimin social të një vendi. Qëllimi është të stimulohen studentët  në kuptimin e hartimit të projektit si dhe njohjen e disa parimeve  dhe çështjeve  kyçe që lidhen me të. Identifikimi i objektivave të zhvillimit,hartimi i strategjive efektive, zgjedhja e grupeve apo fushave prioritare që do të përfitojnë nga investimet, si dhe mobilizimi i burimeve, të gjitha këto janë probleme mjaft kritike të cilat do të diskutohen në planin e zhvillimit teorik dhe praktik të  lëndes . Ky kurs do t’iu mundësoje studentëve  që nëpërmjet prezantimit të projekteve të shkruara të  realizojnë në  praktikë përqasjen teorike për të mbështetur projektet që janë një mënyrë për të sjellë ndryshime të parashikueshme në shoqëri.


PËRMBLEDHJE 

Përmbajtja: Shpjegimi i kulturës dhe i vendit të njeriut. Shpjegimet dualiste. Shpjegimet holiste. Diferencat kulturore. Etnocentrizmi, raporti interkulturor, relativizmi kulturor. Partikularizmi historik, difuzionizmi, funksionalizmi, strukturalizmi dhe materializmi kulturor. Kultura, historia dhe veprimi njerëzor. Koncepti i kulturës. Pluraliteti dhe relativiteti i kulturave. Një disipilinë ndërdisiplinore. Antropologjia biologjike. Antropologjia kulturore. Studim në terren.  Antropologjia linguistike. Arkeologjia. Antropologjia e aplikuar. Historia natyrore e formimit të njeriut. Tipat fosile në epokën kalimtare. Stadet evolutive të zhvillimit njerëzor. Përfundimet e antropogjenezës.

 PËRMBLEDHJE 

Përmbajtja: Në radhë të parë synohet që studentët të përvetësojnë strukturat konceptuale kryesore  bashkëkohore të sociologjisë, të cilat do t'i ndihmojnë për tu orientuar në një kuptim të drejtë, të qartë e të thellë të problematikës sociale të vendit tonë, por edhe të vendeve të tjera që lidhen kryesisht me zhvillimet ekonomike, politike e social-kulturore të ditëve tona. Do të synohet që studentët të aftësohen për të përdorur me lehtësi koncepte të sakta sociologjike në studimin e aspekteve sociale të dukurive të shumanshme të shoqërisë së sotme. Konceptime të tilla do të ndikojnë jo vetëm për të rritur fuqinë analitike të studimeve të tyre, por edhe për t’u përshtatur me konceptet bashkëkohore të shkencave filozofike e sociologjike të vendeve të zhvilluara të Perëndimit. Do të synohet që studentët të kuptojnë si duhet dinamikën e ndryshimeve socile e kulturore të shoqërisë, ligjësitë e funksionimit të sajë dhe mbi këtë bazë, do të rritë forcën parashikuese të tyre për ecurinë e problemeve social-ekonomike që të jenë në gjendje t’u paraprijnë zhvillimeve të tilla.


                                                                                                 PËRMBLEDHJE  

Njohuri mbi profesionin e punës sociale. Praktika e punës sociale me individët, grupet dhe komunitetin.Sfidat dhe e ardhmja e profesionit të punonjësit social, shërbimet profesionale dhe drejtësia sociale.


                                                                                               PËRMBLEDHJE 

Përmbajtja:Lënda “Puna Sociale në Shëndetësi” synon të trajtojë në një këndvështrim më të gjerë konceptet dhe përkufizimet e ndryshme që ka bërë në vite OBSH dhe studiues të ndryshëm mbi shëndetit publik  në lidhje me proceset e punës sociale.  Objektivi kryesor i lëndës është i  edukimi i punonjësve social në shëndetësi dhe pajisja e tyre me instrumente profesionale në këtë fushë specifike. Ndërsa diskutimet përsa i përket komponentëve, apo përbërësve të tjerë të shëndetit si “mirëqenia shpirtërore”, apo “mirëqenia emocionale” janë më shumë të kufizuara në mjedise më intime ndërmjet njerëzve, në marrëdhëniet ndërpersonale me persona të tjerë, në grupe të veçanta etj. Nga ana tjetër, problemet e shëndetit mendor janë edhe më shumë të kufizuara në mjedise tepër intime, për vetë karakterin e ndjeshëm të sëmundjeve, apo të çrregullimeve që lidhen me aspektin psikoemocional.


                                                                                            PËRMBLEDHJE

Lënda shërbime sociale kordinimi monitorimi  synon të formojë studentët e vitit të tretë punë sociale mbi organizimin dhe shtrirjen e shërbimeve sociale në një rajon të caktuar duke analizuar të gjitha shërbimet sociale publike dhe jo publike. Duke hartuar kartën e shërbimeve sociale studentët do të jenë të aftë të marrin aftësi kordinuese të shërbimeve dhe monituruese të tyre në rang analize individuale të klientit dhe grupeve dhe komunitetit.Duke krijuar rrjetin e shërbimeve sociale studenti do të aftësohet në punën në terren të bashkëpunojë me kolegë të tjerë për trajtimin e një rasti specifik të grumbullojë burime të ndryshme dhe të japë rezultate në nevojat specifike të klientëve.


                                                                                        PËRMBLEDHJE 

 Synimi i lëndës  është që të ndihmojë studentët të njohin anën teorike dhe praktikën e realizimit të intervistimit, përmes teknikave dhe modeleve të ofruara gjatë zhvillimit të leksioneve dhe seminareve (lojës në role). Njoha e stukturës së intervistimit dhe zotërimi i mikroshprehive të tre niveleve:të ulta, të moderuara dhe të avancuara për realizimin e seancave të intervistimit. Njohja e shprehive bazë të intervistimit: dëgjimi, ndikimi dhe strukturimi në sesion efektiv. Përdorimi i shprehive të ndjekjes dhe dëgjimit si pjesë e një programi të trajnimit edukues për klientin. Koncepte dhe shprehi bazë të dëgjimit dhe integrimit të shprehive. Përgjegjësitë për frekuentimin, mbrojtësit e të drejtave të klientit dhe të institucioneve që ofrojnë shërbime sociale.  Studentët aftësohen për të përdorur shprehi dhe koncepte për të lehtësuar komunikimin në një botë multikulturore. .Lënda i aftëson studentët për të organizuar  shërbime për individë të veçantë, përmes zotërimit të shprehive dhe përdorimit të teknikave me klientët. Studentët aftësohen për të bërë klasifikime në  dimensione të sjelljes për vendosjen e lidhjes dhe hapjen e klientit. Në fund të kursit studentët janë të aftë të identifikojnë rolin e punonjësit social që punon në përbërje të një ekipi me specialistë të fushave të ndryshme, ose dhe i vetëm për identifikimin e  problemeve të shëndetit mendor dhe të sjelljes.


                                                                                        PËRMBLEDHJE   

Lënda Puna Sociale në shkollë  paraqet një rëndësi të vecantë për studentët nisur nga fakti që fokusohet në problemet prioritare sociale me të cilat përballen shkollat  . Është e rëndësishme që studentët të marrin njohuri për rolin dhe funksionin e punës sociale në shkollë , se si punonjësi social do jetë në gjendje të organizojë vetë shërbime (konsultime, terapi, etj) për nxënës te veçantë, do të njohë teknikat e ndërmjetësimit kur e ka të pamundur vetë që këto shërbime te bëhen nga institucione te specializuara, , vendos lidhje mes shkollave dhe institucioneve të tjera dhe komunitetit dhe i tërheq ato në zgjidhjen e problemeve te shkollës etj. Kjo lëndë synon që me anë të njohurive të dhëna të pajisë studentët me aftesitë e duhura për të realizuar detyrat dhe funksionet e punës sociale në shkollë, por edhe me njohuri të gjëra në lidhje me analizën e të gjitha faktorëve  që ndikojnë në trajtimin dhe intervenimin e problematikave sociale në shkollë.  Synimi i punonjësit social në shkollë  është që të ndihmojë nxënësit që të shfrytëzojnë të gjitha potencialet e tyre dhe të përfitojnë maksimumin nga vitet e shkollimit.

                                                                                               PËRMBLEDHJE

Sociologjia në Praktikën e Punës Sociale ofron një vështrim të veçantë dhe tepër shpjegues mbi sjelljen njerëzore. Të studiosh sociologjinë në këtë aspekt do të thotë të shmangësh nga interpretimet e tua personale mbi botën dhe shoqërinë, për të hedhur vështrimin mbi ndikimet sociale që i japin formë dhe pamje  jetës sonë shoqërore dhe si e tillë është një nga disiplinat më të rëndësishme në fushën e shkencave sociale. 

PËRMBLEDHJE

Lënda synon që studentët të njohin teoritë dhe modelet kryesore të punës sociale, të vlerësojnë në mënyrë kritike secilën prej tyre, si dhe të mësojnë shprehi dhe teknika bazë për t’i përdorur në praktikën e punës sociale direkte me individin dhe grupin. 


                                                                                                       PËRMBLEDHJE 
Lënda synon vendosjen e studentëve në institucionet e shërbimeve sociale dhe kryerjen e praktikës profesionale në këto institucione. Studentët do të marrin informacion për kontekstin social ku veprojnë këto institucione, bazën ligjore ku bazohet veprimtaria e tyre, informacion për përdoruesit e shërbimeve, etj. Gjithashtu do të aplikojnë njohuri dhe shprehi të marra gjatë studimeve në praktikë konkrete në këto institucione dhe në shërbime ndaj klientëve. Përfshirjen e studentëve në institucionet shërbimeve sociale për të aplikuar njohuritë dhe shprehitë që kanë marrë gjatë programit.


PËRMBLEDHJE
 Njohuri teorike mbi çështjet gjinore që ndeshen një jetën e përditshme dhe ndikim i fuqishëm te çdo individi, përmes stereotipeve gjinore. Informacion mbi termat bazë, metodat e studimeve e problemet kërkimore mbi çështjet gjinore. Teoritë dhe faktorët socializues, pasojat në: individë, marrëdhëniet familjare, ndikimi në tregun e punës duke bërë diferencime e gjenizim profesionesh. Faktorët ndikues, roli i mjedisit për formëzimin dhe ndryshimin e sjelljeve me bazë gjinore. Edukimit gjinor, përmes ndryshimeve në aspektin: personal, shoqëror dhe institucional


PËRMBLEDHJE

Lënda ka në fokus modelet e vlerësimit të sjelljes njerëzore të mjedisit, teoritë psikologjike  kryesore të sjelljes, teoritë sociale si dhe analizimin e cilkit të jetës të famliljes, mjedisit familjar, shkollor. Njihen me influencat sociale, që shpjegojnë sesi mjediset e ndryshme mund të ndikojnë në sjellje. Shokët, miqtë mund të influencojnë në mënyrë të ndërgjegjshme, por edhe në mënyrë të pandërgjegjshme

PËRMBLEDHJE
Njohuri mbi profesionin e punës sociale. Metodat dhe modelet e punës sociale sipas fushave të shërbimit. Rolet e punonjësit social për mirëqenien dhe shëndetin mendor të individëve, sidomos individëve në nevojë. Parimet bazë të punës sipas organizimit në punë sociale. Fushat e shërbimeve për individë: në shëndetësi, shkolla, problemet familjare, ndaj fëmijëve, të rinjve, të moshuarve. Praktika e punës sociale me individët, grupet dhe komunitetin. Sfidat dhe e ardhmja e profesionit të punonjësit social, shërbimet profesionale dhe drejtësia sociale.

PËRMBLEDHJE 

Përmbajtja: Lënda Institucionet e Politikës Sociale synon konkretizimin e njohurive  për politikat sociale në fusha të tilla si: politika sociale ndaj varfërisë, politika sociale ndaj papunësisë, pensionet, sigurimi i kujdesit shëndetësor, politika shëndetësore, politikat sociale në arsim.


                                                                                                PËRMBLEDHJE 


Përmbajtja:Lënda Menaxhim konfliktesh synon të pajisë studentët me shprehitë dhe aftesitë bazë që I nevojiten një profesionisti si punonjës social në aktivitetin professional të perditshem,teksa perballet me konflikte të ndryshme që gjenerojnë nga diversiteti njerëzor dhe tipet e ndryshme të situatave sociale,ekonomike,etj.Përmes kësaj lënde ,studentët marrin njohuritë bazë mbi konfliktin ,format e shfaqjes dhe dinamikën e zhvillimit të tij.Një njohje e tillë u shërben më pas per të vlerësuar momentin dhe formën e ndërhyrjes për ta transformuar apo menaxhuar konfliktin në mënyrën e duhur duke evituar pasojat negative.
PËRMBLEDHJE

Përmbajtja: Informacion mbi konceptet kryesore për tematika që lidhen me këshillimin. Roli i kodeve etike, këshillimi dhe vlerat, etika personale dhe profesionale e këshilluesit. Modelet e vendimarrjes etike, hapat dhe roli i tyre kur punojmë me individ, grup apo komunitetin. Këshilluesi si individ dhe profesionist. Faktorët favorizues të sjelljes dhe efektet e imponimit jo etik të vlerave. Roli i mekanizmave mbrojtës lehtësues dhe mohues. Njohja dhe rëndësia e zbatimit të të drejtave të klientit në këshillim. Roli i këshilluesit në komunitet.


PËRMBLEDHJE   

Njohja e legjislacionit bazë e shërbimit të provës do t’i shërbejë studentëve për të parë karakterin human jo vetëm të drejtësisë në përgjithësi por edhe sistemit të drejtësisë penale pjesë e së cilës është edhe shërbimi i provës. Ata do të mund të kuptojnë se si funksionon shërbimi provës, aktet dhe konventat të cilat ai ka në thelb e që i respekton si dhe karaktetin reabilitues të autorëve dhe jo ndëshkimin e tyre sepse në thelb të këtij shërbimi qëndron reabilitimi. Njohja e studentëve me kriteret që duhet të plotësojnë për të qënë pjësë ë shërbimit social në drejtësi penale është një tjetër qëllim I kësaj disipline. Procedura e punës në institucionin e shërbimit të provës, njohja me hartimin e dosjes do të aftësoje punonjësit e ardhshëm të shëbimit të provës për të kryer më me efikasitet punën në këtë system.


                                        PËRMBLEDHJE

 Drejtësia Restauruese është një koncept i njohur dhe i praktikuar në forma të ndryshme që në kohërat më të hershme. Gjatë dekadave të fundit, ky insitucion i konsoliduar ka marë një rëndësi të vecantë. Drejtësia restauruese është bërë një dukuri globale në sistemin e drejtësisë penale. Duke filluar nga këto koncepte fillestare, drejtësia restauruese ofron një zgjidhje alternative të përgjigjes ndaj krimit të bërë.

 


                                                PËRMBLEDHJE 

Kjo disiplinë e trajton sjelljen kriminale si një veprim të vullnetshëm të njëriut, si një sjellje të vecantë të tij.Etimiologjia kriminale përdor një nocion universal në lidhje me sjeljen kriminale , duke e përcaktuar atë si një veprim human dhe shoqëror. Etimiologjia krimininale është shkencë e cila analizës dhe studimit të dukurive të caktuara iu qaset ne mënyrë inter-disiplinare, multi-disiplinare dhe multi-metodologjike. Ajo gjithashtu është shkencë fenomenologjike dhe kauzale-gjenetike, sepse studion format e paraqitjes së objektit të saj të studimit dhe hulumton shkaqet e atyre dukurive duke i përcjellë ato me zhvillimin e vet.


                                             PËRMBLEDHJE

Analiza e administrimit të sistemit të drejtësisë për të miturit ka një rëndësi të madhe sepse kriminaliteti i të miturve është një problem jo vetëm dhe thjesht ligjor, por tepër kritik nga këndvështrimi shoqëror që efekton në cilësinë e ardhshme të jetës. Në këto kushte, kriminaliteti i të miturve duhet të jetë çështje e një studimi ndërdisiplinor. Kriminologë, sociologë, psikologë, mjekët, biologët, edukatorë, juristë, etj kanë pjesën e tyre të padiskutueshme të kontributit në efektivitetin e sistemit, në arritjet dhe vlerat e tij.

 


                                           PËRMBLEDHJE 

Lënda synon që studentët të njohin dhe zbatojnë standardet  e punës për shkrimin e temës së diplomës bazuar  tek metodat e  kërkimit shkencor. Fitim i besimit jo thjesht për grumullimin e të dhënave, fitimin e aftësive të vlefshme për zbulimin e problemeve sociale dhe vlefshmëria e rekomandimeve të nxjerra nga tema. 

                                          PËRMBLEDHJE   
Kërkesa për përgjegjshmëri dhe llogaridhënie  dhe nevoja për të demonstruar efektshmërinë e programeve është vënë në qendër të vëmendjes dhe do të jetë e tillë edhe në të ardhmen. Qëllimi i këtij kursi është të përgatisë studentët të luajnë rolin e vlerësuesit të programeve nga fusha sociale dhe e studimeve gjinore. Agjencitë dhe institucionet e sotme kërkojnë specialistë me njohuri dhe aftësi të tilla që t’i përgjigjen kërkesave të klientëve për vlerësimin e programeve të llojeve të ndryshme.

PËRMBLEDHJE 

Ofrimi i njohurive të shërbimeve sociale që ofrohen për vajzat viktima trafikimi në shoqërine Shqipëtare. Kjo do i ndihmojë studentët të analizojnë dhe kuptojnë vështiresite me te cilën përballen vajzat e trafikuara gjatë procesit të riintegrimit


                                        PËRMBLEDHJE 

Lënda synon që studentët të njohin konceptet themelore dhe modelet  e krijimi i një shoqërie gjithëpërfshirëse, elementet e nevojshem.Kuptimi mbi përfshirjen sociale. Institucionet dhe shërbimet gjithëpërfshirëse. Mbrojtja sociale. Pse është i rëndësishme ndërtimi komunitetit dhe shoqërisë gjithëpërfshirës.


                                            PËRMBLEDHJE 

Kërkimi - çështjet etike dhe kulturore, kujdesi në marrjen e miratimit të informuar. Përgatitje një kërkimi sipas një strukture të mirëpërcaktuar. Organizimi dhe strukturimi i të dhënave sipas karkateristikave. Roli i testimit pilotues për krijimin e përkufizimeve operacionale. Kriteret në përzgjedhjen e kampionit përfaqësues për problemin kërkimor. Përdorimi i pyetësorëve dhe statistikave dytësore. Hartim intervistash gjysmë të strukturuara dhe vrojtimi. Pyetësorët, sondazhet dhe intervistat përmes KPK. Përdorimi i analizës për t’iu përgjigjur pyetjeve të hulumtimit. Tesimi i marrëdhënieve: testi x2 dhe Pearson r. Përdorimi i kompjuterit për analizën e të dhënave. Planifikimi, struktura, rregullat e të shkruarit.